دانشکده مهندسی معدن- اخبار و رویدادها
قرار گرفتن مقاله آقای دکتر مرتضی اصانلو در لیست مقالاتی با بیشترین ارجاعات در نشریه MINING , RECLAMATION AND ENVIRONMENT

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/16 | 
مقاله آقای دکتر مرتضی اصانلو در نشریه  MINING , RECLAMATION AND ENVIRONMENT در زمینه برنامه ریزی بلند مدت تولید در معادن روباز در لیست مقالاتی که بیشترین ارجاعات را داشته اند، قرار گرفته است.این مقاله با این عنوان می باشد :

Long-term open pit mine production planning: a review of models and algorithms

M. Osanloo*, J. Gholamnejad& B. Karimiنشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی معدن:
http://aut.ac.ir/find.php?item=13.736.773.fa
برگشت به اصل مطلب