دانشکده مهندسی معدن- تازه های نشر
انتشار کتاب فراوری مواد معدنی دکتر بهرام رضایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/11 | 
بیستمین کتاب پروفسور بهرام رضایی منتشر شد.

این کتاب افزون بر ویژگی های علمی، به دانشجویان تقدیم شده است.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی معدن:
http://aut.ac.ir/find.php?item=13.2097.1784.fa
برگشت به اصل مطلب