بایگانی بخش تماس با دانشکده

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ -

تماس با دانشکده

تلفن دفتر:    ۶۶۴۱۹۷۲۹ - ۶۴۵۴۲۹۰۰ فکس:    ۶۶۴۰۵۸۴۶ آدرس: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک)، خیابان حافظ، شماره ۴۲۴، دانشکده مهندسی معدن صندوق پستی ۴۴۱۳ - ۱۵۸۷۵