بایگانی بخش تماس با ما

img_yw_news
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ -

تلفن های تماس دانشکده

تلفن دفتر:         +۹۸)۲۱(۶۴۵۴۲۹۰۰                             فکس:    ۶۶۴۰۵۸۴۶   آدرس:                      ایران، تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ، پلاک ۳۵۰ ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن  صندوق پستی ۴۴۱۳- ۱۵۸۷۵