فهرست مقالات مجلات
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان مجله
تاریخ انتشار
26
کنترل رقیق شدگی خارجی در معدن روباز مس سونگون
ناصر بدخشان,کورش شهریار
مهندسی معدن
1400/10/1
27
Application of self-organizing map (SOM) and K-means clustering algorithms for portraying geochemical anomaly patterns in Moalleman district, NE Iran
امیررضا بیگدلی,عباس مقصودی قره بلاغ,رضا قزلباش
JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION
1400/9/18
28
کاربرد روش رگرسیون بردار پشتیبان در تخمین و مدلسازی پارامترهای سیال درگیر در کانسار مس پورفیری سونگون
ملیحه عباس زاده,اردشیر هزارخانی,سعید سلطانی محمدی
پژوهش های دانش زمین
1400/9/17
29
ارائه یک مدل خرابی ریز مکانیکی با لحاظ سازوکارهای ترک بالهای و ترک ثانویه به صورت توأمان تحت بارگذاری دینامیکی
محمدحسین احمدی,حامد ملاداودی,محمدرضا عزیزی
مکانیک سنگ ایران
1400/9/5
30
ارایه قانون مقیاس با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی بر روی تیپ سنگی سونگون پورفیری (SP)
محمدحسین احمدی,حامد ملاداودی,بتول رستمی
مکانیک سنگ ایران
1400/9/5
31
Investigation of Magneto-/Radio-Metric Behavior in Order to Identify an Estimator Model Using K-Means Clustering and Artificial Neural Network (ANN) (Iron Ore Deposit, Yazd, IRAN)
عادل شیرازی,اردشیر هزارخانی,تیموفی تیمکین,عارف شیرازی
Minerals
1400/9/2
32
Grade estimation using a hybrid method of back-propagation artificial neural network and particle swarm optimization with integrated samples coordinate and local variability
سعید سلطانی محمدی,فاطمه السادات حسینیان راوندی,ملیحه عباس زاده,مهدی خدادادزاده
COMPUTERS & GEOSCIENCES
1400/8/18
33
Evaluating and modeling the groundwater in Hamedan plain aquifer, Iran, using the linear geostatistical estimation, sequential Gaussian simulation, and turning band simulation approaches
شوگار کرمی,محمد جلالی,آزاد کرمی,همایون کتیبه,احمد فاتحی مرج
Modeling Earth Systems and Environment
1400/8/1
34
Interaction between a hole and a crack in different layouts: Experimental and numerical study on concrete
وهاب سرافراز,سهیل ابهریان,نیما بابانوری,حسین سالاری راد
COMPUTERS AND CONCRETE
1400/7/26
35
Development of open-pit mine reclamation cost estimation models: A regression-based approach
میرسینا امیرشنوا,مرتضی قلی اصانلو,اکبر اصفهانی پور
مجله بین المللی مهندسی
1400/7/11
36
Layout design specifications of hard-rock TBM cutterheads at maximum cutter penetration and TBM advance
ابراهیم فرخ
Arabian Journal of Geosciences
1400/6/31
37
بررسی مکانیزم استخراج نئودیمیوم از اسید نیتریک با استفاده از دپا و سیانکس ۳۰۱
ابراهیم اله کرمی,بهرام رضائی
نشریه علوم و مهندسی جداسازی
1400/6/21
38
Predict the amount of Cu using the four Ca, Al, P S Elements by Multiple Linear Regression Method
حامد ناظریان,عادل شیرازی,عارف شیرازی,اردشیر هزارخانی
International Journal For Research In Applied Science And Engineering Technology(IJRASET)
1400/6/20
39
Investigation of the process of adsorption of heavy metals in coastal sands containing micro-plastics, with special attention to the effect of aging process and bacterial spread in micro-plastics
سارا سیفی,همایون کتیبه,منیره حشامی
Archives of Environmental Protection
1400/6/12
40
The Application of Combined Effect of Magnetic and Gravity Forces to Improve the Separation Efficiency of Mineral Particles with Different Magnetic Susceptibilities (Glass Scale)
حسین اصلی,محمدمهدی سالاری راد,حامد دهقانی
Journal of Sustainable Metallurgy
1400/6/10
41
ارایه مدل خرابی ریزمکانیکی بر اساس الگوی همگن سازی برای سنگ ترد
مهدی ظهرابی,حامد ملاداودی,مهدی ذوالفقاری,کمیل بور
مهندسی معدن
1400/6/1
42
Permeability Estimation from Stoneley Waves in Carbonate Reservoirs
کیوان خیر,عادل شیرازی,عارف شیرازی,عبدالحمید انصاری,اردشیر هزارخانی
Geological Bulletin of Turkey - Turkiye Jeoloji Bulteni
1400/5/20
43
Assessing the effects of mineral systems-derived exploration targeting criteria for random Forests-based predictive mapping of mineral prospectivity in Ahar-Arasbaran area, Iran
محمد پارساصدر,عباس مقصودی قره بلاغ
ORE GEOLOGY REVIEWS
1400/5/17
44
Mined land suitability assessment: a semi-quantitative approach based on a new classification of post-mining land uses
میرسینا امیرشنوا,مرتضی قلی اصانلو
International Journal of Mining ,Reclamation and Environment
1400/5/10
45
پیش بینی انتشار گاز زغال بر اساس عدم قطعیت‌ گازخیزی در معادن زغال‌سنگ
شکوفه رحیمی,مجید عطایی پور,سیدحسن مدنی
مهندسی معدن
1400/5/9
46
Determination of Archie’s Tortuosity Factor from Stoneley Waves in Carbonate Reservoirs
کیوان خیر,عادل شیرازی,عارف شیرازی,عبدالله انصاری,مرتضی ناظریان,اردشیر هزارخانی
International Journal of Science and Engineering Applications
1400/5/7
47
Volume loss and face pressure evaluation in Tehran metro line 6, south extension
ابراهیم فرخ,علیرضا امیری,اسدالله حسومی
TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY
1400/5/2
48
Investigating the impact of gas emission uncertainty on airflow distribution in an auxiliary ventilation system using CFD and Monte-Carlo simulation
شکوفه رحیمی,مجید عطایی پور,سیدحسن مدنی,سید مصطفی امین الساداتی
BUILDING AND ENVIRONMENT
1400/4/27
49
بهینه‌سازی برنامه‌ریزی تولید بلند مدت در روش استخراج تخریب در طبقات فرعی
مرتضی شناور,مجید عطایی پور,مهدی رحمانپور
مهندسی معدن
1400/4/15
50
Year-Round Behavior of Micro-plastics in Coastline Sand
سارا سیفی,همایون کتیبه,منیره حشامی
MATERIALE PLASTICE
1400/4/10