فهرست مقالات مجلات
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان مجله
تاریخ انتشار
1176
طراحی شبکه تهویه معدن زغال سنگ پروده شماره ۴ طبس
سیدحسن مدنی,بابک آذرفر
نظام مهندسی معدن
1386/7/1
1177
Synthesis, characterization, and molecular structures of di- and triorganotin(IV) complexes with 9-anthracenecarboxylic acid: The structural diversity in organotin 9-anthracenecarboxylates
امیررضا آزادمهر
JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY
1386/5/18
1178
ارائه یک مدل ریاضی برای تعیین مخلوط بهینه زغال سنگ‌های طبس و گلندرود
سیدحسن مدنی,فرهاد رحمانی
نظام مهندسی معدن
1386/4/1
1179
تحلیل شبکه‌های تهویه معادن با روش نیوتون– رفسون براساس معادلات Q?
سیدحسن مدنی,بیِِِِزن ملکی
(امیرکبیر سابق)
1386/4/1
1180
مطالعات آهن زدایی بوکسیت دیاسپوری کم عیار با استفاده از روش گرماشیمیایی
مهدی معظمی گودرزی,بهرام رضائی,احمد امینی
علوم زمین
1386/3/1
1181
A hexagonal modification of catena-poly[[ethyldiphenyltin(IV)]-mu-2-chloroacetato-kappa O-2 : O ]
امیررضا آزادمهر
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E
1385/12/24
1182
Bis(mu-pyridine-2,6-dicarboxylato)-kappa O-4,N,O : O ;kappa(4) O : O,N,O -bis[aquamethylphenyltin(IV)]chloroform disolvate
امیررضا آزادمهر
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E
1385/12/24
1183
Anchorage and Shear Strength Properties for Composite Tendons Used in Earthwork Support Systems
علی مرتضوی
Construction and Building Materials
1385/11/10
1184
Discontinuous Deformation Analysis With Seond-Order Finite Element Meshed Block
روزبه گرایلی میکلا,علی مرتضوی
International journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
1385/10/4
1185
Hydrothermal Evolution of the Sar -Cheshmeh Porphyry Cu-Mo Deposit, Iran :Evidence From Fluid Inclusions
اردشیر هزارخانی
Journal of Asian Earth Sciences
1385/9/24
1186
Dichlorodi- mu(2)-Methoxooctamethyldi-mu(3)-Oxotetratin
امیررضا آزادمهر
MAIN GROUP METAL CHEMISTRY
1385/9/24
1187
The probabilistic disyinct element method
پرویز معارف وند
International Journal for numerical and analytical methods in geomechanics
1385/9/6
1188
catena-Poly[[ethyldiphenyltin(IV)]-mu-dichloro-acetato-kappa O-2 : O ]
امیررضا آزادمهر
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E
1385/7/24
1189
Geochemistry of The Enjerd Skarn and Its Association With Copper Mineralization, Northwestern Iran
اردشیر هزارخانی
International Geology Review
1385/7/9
1190
استفاده از روشهای آماری چند متغیره برای کشف و تفسیر بی هنجاریهای نفتی در منطقه یاکولا در چین
محمدرضا حسین نژاد,حمیدرضا رمضی
علوم زمین
1385/7/1
1191
Mineralogy and Fluid Inclusion Investigations in the Reagan Porphyry System, Iran ,The Path to an Uneconomic Porphyry Copper Deposit
اردشیر هزارخانی
Journal of Asian Earth Sciences
1385/6/24
1192
The Bam (Iran ) Earthquake of December 26, 2003: From an Engineering and Seismological Point of View
حمیدرضا رمضی,حسین سلطانی جیقه
Journal of Asian Earth Sciences
1385/6/24
1193
catena-Poly[[diphenylethyltin(IV)]-mu-chloro-acetato-kappa O-2 : O ]
امیررضا آزادمهر
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E
1385/6/24
1194
Mass Changes During Hydrothermal Alteration/ Mineralization at The Sar - Cheshmeh Porphyry Copper Deposit, Southeastern Iran
اردشیر هزارخانی
International Geology Review
1385/6/10
1195
Evaluation of Ground Convergence and Squeezing Potential in the TBM Driven Ghomroud Tunnel Project
ابراهیم فرخ,علی مرتضوی,غلامرضا شمسی
Tunnelling and Underground Space Technology
1385/6/10
1196
Petrology of the Intrusive Rocks Within the Sungun Porphyry Copper Deposit,Azarbaijan Iran
اردشیر هزارخانی
Journal of Asian Earth Sciences
1385/5/10
1197
مبانی طراحی تهویه تونلهای راه آهن مطالعه موردی : تونل ۱۰۲ راه آهن لرستان
مرتضی قارونی نیک ,رضا بری دیزجی,همایون کتیبه
پژوهشنامه حمل و نقل
1385/5/1
1198
Introducing a New Method for Calculating The Block Volume Caused by Joints Effect in Tunnels
احسان سوری,کورش شهریار
Tunnelling and Underground Space Technology
1385/2/11
1199
Alteration/ Mineralization and Controls of Chalcopyrite Dissolution / Deposition in The Raigan Porphyry System, Bam-Kerman, Iran
اردشیر هزارخانی
International Geology Review
1384/12/10
1200
Structural elucidation of {[(CH3)(2)SnCl2 center dot H2O](2)center dot 18-crown-6}(n) and its hydrogen bonding in solution by HMBC spectroscopy
امیررضا آزادمهر
JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY
1384/11/12