فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
علی اکبر دشتی مطلق
مهندسی معدن
کارشناسی
1399
2
امین عظیمی
مهندسی معدن-اکتشاف معدن
کارشناسی ارشد
1398
3
پوریا امیرعاجلو
مهندسی معدن-اکتشاف معدن
کارشناسی ارشد
1398
4
سمانه بربری
مهندسی معدن-اکتشاف معدن
کارشناسی ارشد
1398
5
علی جعفرزاده تیمورلوئی
مهندسی معدن-فراوری مواد معدنی
کارشناسی ارشد
1398
6
علی صالحی
مهندسی معدن-استخراج معدن
کارشناسی ارشد
1398
7
فرناز آقابیک
مهندسی معدن-اکتشاف معدن
کارشناسی ارشد
1398
8
محمد عنایتی نجف آبادی
مهندسی معدن-مکانیک سنگ
کارشناسی ارشد
1398
9
محمدرضا فرجی تیله نوئی
مهندسی معدن-مکانیک سنگ
کارشناسی ارشد
1398
10
مصطفی طرف روا
مهندسی معدن-مکانیک سنگ
کارشناسی ارشد
1398
11
معین ملک نژاد
مهندسی معدن-استخراج معدن
کارشناسی ارشد
1398
12
مه لقا بهمنی
مهندسی معدن-اکتشاف معدن
کارشناسی ارشد
1398
13
مهدی ارش
مهندسی معدن-تونل و فضاهای زیرزمینی
کارشناسی ارشد
1398
14
نیما صمدی نیا
مهندسی معدن-استخراج معدن
کارشناسی ارشد
1398
15
ابوالفضل حیدری
مهندسی معدن-استخراج معدن
کارشناسی ارشد
1397
16
ابوالفضل کامرانی
مهندسی معدن-استخراج معدن
کارشناسی ارشد
1397
17
احمدرضا خدایاری
مهندسی معدن-مکانیک سنگ
کارشناسی ارشد
1397
18
امیر دانائی مهراباد
مهندسی معدن-استخراج معدن
کارشناسی ارشد
1397
19
امیرحسین افرنچه
مهندسی معدن-اکتشاف معدن
کارشناسی ارشد
1397
20
امیرحسین بدرالدینی
مهندسی معدن-مکانیک سنگ
کارشناسی ارشد
1397
21
انیس رحمن خواه
مهندسی معدن-اکتشاف معدن
کارشناسی ارشد
1397
22
پوریا قربانی دشتکی
مهندسی معدن-اکتشاف معدن
کارشناسی ارشد
1397
23
پیمان مهدیزاده درویش محمد
مهندسی معدن-مکانیک سنگ
کارشناسی ارشد
1397
24
رضا علیپوراذر
مهندسی معدن-مکانیک سنگ
کارشناسی ارشد
1397
25
روح الله شیخی
مهندسی معدن-مکانیک سنگ
کارشناسی ارشد
1397
اولین
قبلی
1
...