اعضای هیئت علمی به ترتیب حروف الفبا

 | تاریخ ارسال: 1398/9/20 | 

دکتر امیررضا آزادمهر

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:a_azadmehraut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۱۵  
 


دکتر سجاد افرایی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: sajjad.afraeiaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۲۱

 دکتر مهدی ایران نژاد

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: iranajadaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۳۷

 دکتر حسین حسنی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: hhassaniaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۴۵ 

 
 

دکتر فاطمه حسینیان راوندی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:  f_hoseinianaut.ac.ir 

شماره تلفن: 

 دکتر حسین کامران حقیقی

 مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: h.kamran.haut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۱۹

 
 دکتر سید حسن خوشرو

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: khoshrouaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۳۸

 دکتر بهرام رضائی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: rezaiaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۵۳ 

 دکتر حمیدرضا رمضی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:ramaziaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۲۶

 دکتر حسین سالاری راد

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:salarihaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۹۵۰


 

 

 

دکتر مجید عطایی پور

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: map۶۰aut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۵۲

 

 

 

دکتر ابراهیم فرخ

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: e.farrokhaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۵۲
 

 


دکتر سید سعید قنادپور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: s.ghannadpouraut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۴۸


 

دکتر همایون کتیبه

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: katibehaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۲۶

 

دکتر علی مرتضوی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: ali.mortazaviaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۶۹

 

 

 


دکتر پرویز معارف وند

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: parvizzaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۴۰

 


 

 

دکتر عباس مقصودی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: a.maghsoudiaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۵۴

 دکتر حامد ملاداوودی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: davoodiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۹۰۸

 

 

 

دکتر سعید نیکوسخن

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: s.nikoosokhanaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۱۰

 

 

 

دکتر اردشیر هزارخانی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: ardehezaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۶۸ 
اساتید پیشکسوت دانشکده
 

مهندس حسن مدنی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: hmadaniaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۶۵

 

 
 

دکتر مرتضی قلی اصانلو

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: osanlooaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۲۹

 

دکتر کورش شهریار

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: k.shahriaraut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۷۲

 
 
 


دکتر محمدمهدی سالاری راد

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:salariaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۷۴

 
 


مهندس رحمت الله استوار

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:- 

شماره تلفن: -

 


خانم مهندس زهرا مصحفی

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:-

شماره تلفن: -


 

 دکتر فیروز علی نیا

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:- 

شماره تلفن: -

 

 


 مرحوم دکتر تیمور اسلام کیش

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:- 

شماره تلفن: -

 
 


مهندس عبدالله صدری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:- 

شماره تلفن: -

 
 
 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 31280 بار   |   دفعات چاپ: 1096 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر